blank

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Anasayfa » İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş gereklilik ise Sağlık hayattır! Bu kapsamda “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi” kuruluşların olmazsa olmazıdır. Çünkü eğitim demek; bilinçli olmak demektir. Dolayısıyla kişinin yaptığı işte ne gibi risklerle karşılaşacağını bilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak çalışması, hem kişinin güvenceye alınmasını hem de çalışma performansını arttıracaktır. Bu doğrultuda; 15.05.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, iş verenin yükümlülükleri madde 5 de şu şekilde açıklanmıştır;

“İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.”

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNCE:

Madde 5; “İş verenler, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim Programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.”

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ:

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (16 saat). Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi (16 saat). Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi (45 saat). Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İskele Güvenliği İskele Kurulumu Eğitimi (16 saat). Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Elektrik Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi (4 saat). Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi (4 saat). Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İş Yeri Risk Değerlendirmesi (Analizi) Eğitimi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İSG Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimleri. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
Makine ve Tezgahlar ile Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
Motorlu Araçlarda Güvenlik Eğitimi
Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
Acil durum Planı Hazırlanması Eğitimi
Patlamadan Korunma Planı Hazırlanması Eğitimi
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği Eğitimi
Fiziksel Risk Etmenleri (Titreşim, Basınç) Eğitimi
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Güvenliği ve Ergonomi Eğitimi
Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması ve Yasal Zorunluluğu Eğitimi
İş yerinde Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Eğitimi
Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü Eğitimi (Gürültü Yönetmeliği)
İş Yerinde Biyolojik ve PsikoSosyal Risk Etmenleri Eğitimi
İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Eğitimi

YASAL ZORUNLULUK:

15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre;
“(1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.”

Günümüzde üretimin en önemli faktörü olan insan, teknolojik gelişmelere paralel olarak, işyerlerinde çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu problemler önce insan sağlığına, sonra işletmeye ait her türlü mala yönelik tehditler oluşturmaktadır. sanayiinin bugünkü gibi gelişmemiş olduğu çağlarda durum, (İş Güvenliği) haliyle bir problem olarak görülmemiştir. Faaliyet alanlarının artması, işlemlerin karmaşıklaşması, bunların neticesinde tehlikelerin çoğalması, bazı kuralların konulmasını, kanunların çıkarılmasını gerektirmiştir.

İşte bütün bunlardan dolayı konu ile ilgili bilimsel araştırmalar başlamış, tıbbın, tekniğin, diğer bilim dallarının ortak bir çalışma alanı olarak, İş Güvenliği kavramı ortaya çıkmıştır. Hipokrat’ın kurşun zehirlenmesini tespiti ile başlayan alana ait çalışmalar, günümüzde pek çok çalışmanın yanında ,sadece meslek hastalıkları ile ilgilenen hastanelerin kurulmasını gerekli hale getirmiştir.

İş Güvenliğinin Tanımı: İş yerlerinde işin yapımı sırasında, sağlığa, işe ve işyerine, zarar verebilecek olan, çeşitli sebeplerden kaynaklanan, olumsuz şartlardan korunmak amacı ile yapılan planlı çalışmaların hepsine İş Güvenliği denir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmesi yasal bir zorunluluktur. İş verenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygunluğu denetlemekle mesleki riskleri belirlemekle, alınması gereken önlemleri almakla, yasal hak ve sorumluluklar konusunda çalışanlarını bilgilendirmekle ve alınması zorunlu olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini” vermekle yükümlüdürler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA:

İşyerinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için:
1. İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak    zorundadır. Bu eğitim özellikle:
a. İşe başlamadan önce,
b. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
c. İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
d. Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.
Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimat almaları sağlanır.
2. İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri  ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar.
3. Sağlık ve güvenlikle ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir.

EĞİTİMİN AMACI

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

HEDEFLER

1. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
2. Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
3. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek,
4. Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Temel Bölüm
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
3. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
4. Genel Sağlık Kavramı
5. İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
6. Meslek Hastalığı
7. İş Kazası
8. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
9. Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
10.Disiplin
11.Sektöre Yönelik Uygulamalar
12.Resimlerle İş Kazaları
13.Ekler

Ayrıntılı Bilgi için; www.isSagligiveGuvenligiEgitim.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda iş yerlerinde çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi yasal bir zorunluluktur. İş verenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygunluğu denetlemekle mesleki riskleri belirlemekle, alınması gereken önlemleri almakla, yasal hak ve sorumluluklar konusunda çalışanlarını bilgilendirmekle ve alınması zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini vermekle yükümlüdürler.
1. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
2. Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
3. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek,
4. Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak.
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (16 saat).
- Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi (16 saat).
- Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi (45 saat).
- İskele Güvenliği İskele Kurulumu Eğitimi (16 saat).
- Elektrik Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi (4 saat).
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi (4 saat).
- İş Yeri Risk Değerlendirmesi (Analizi) Eğitimi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
- İSG Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimleri. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
- İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
- Makine ve Tezgahlar ile Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
- Motorlu Araçlarda Güvenlik Eğitimi
- Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
- Acil durum Planı Hazırlanması Eğitimi
- Patlamadan Korunma Planı Hazırlanması Eğitimi
- Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
- Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği Eğitimi
- Fiziksel Risk Etmenleri (Titreşim, Basınç) Eğitimi
- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Güvenliği ve Ergonomi Eğitimi
- Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması ve Yasal Zorunluluğu Eğitimi
- İş yerinde Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Eğitimi - Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü Eğitimi (Gürültü Yönetmeliği)
- İş Yerinde Biyolojik ve PsikoSosyal Risk Etmenleri Eğitimi
- İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Eğitimi
Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir.

İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.
- İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı,
- Yasal Mevzuat ve İçerik (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler)
- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet,
- İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları,
- Kaza Nedenlerinin Analizi,
- İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar,
- Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması,
- Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları.
Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.
Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.

Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.
Kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerini verebilecek eğitmenler yetiştirmektir.
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

- En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar.
- Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
- OSGB (Ortak sağlık güvenlik birimlerinde) görev yapan A B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları.
- Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar.
- İSG Uzman Adayları.
- Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler.
- Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunlarıdır.
Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz Kursiyer Kayıt Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali scanner dan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
İnşaat ve sanayi gibi iskele kullanımı gerektiren sektörlerde, gerek çalışan gerekse iş güvenliği denetleme görevinde olan tüm personele; iskele kurulumu, iskele sökümü ve iskeleler üzerinde güvenli çalışmayı öğretme amacıyla verilen eğitimdir. İskele güvenliği ve Güvenli iskele kurma sökme eğitimin ana hedefi, katılımcıları iskele elemanlarını tanıma, standart iskeleleri ayırt edebilme, iskele kontrol kriterlerini bilme konusunda eğitmek; onlara iş sağlığı ve güvenliğini göz önüne alarak iskele kurma ve sökme beceresi kazandırmaktır.
Alanında görev yapan ve işi gereği iskele kurulumu yapacak veya iskelede çalışmayı denetleyecek personele yönelik özel bir eğitim programdır.İskele kurulması sırasında doğabilecek olan risklerin önlenmesi amacıyla bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir.

Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır. Gerçekleştirilecek teorik ve pratik eğitim sonunda katılımcıların güvenli bir şekilde iskele kurmak ve sökmek, iskelelerde güvenli çalışmak, iskele ve kullanımından kaynaklanan tehlikeler ile ilgili teorik bilgileri kazanması, iskelelerin denetlenmesi, sahada ki örnek çalışmalarla bu bilgilerin pratiğe aktarılması konusunda bilgi ve deneyim kazanması sağlanmaktadır.
İskele kurulumu ve iskele sökümü yapan, iskelede çalışan ve iskeleleri denetme görevi alan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir.

Eğitim bizzat iş yerinde ve iş yerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir.

Eğitim 15 yıllık tecrübeye sahip gerçek A sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA ve Dağcılık federasyonu eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.
Elektrikli işlerde yapılan çalışmalarda alınmayan önlemler ve dikkatsizlikler sonucunda oluşan kazaların önüne geçilmesi amacıyla elektrikle ilgili çalışmalardaki gerekliliklerin, kontrol unsurlarının ve güvenli çalışma metotlarının aktarılması, elektrik tesislerinde ve elektrik ile ilgili işlerde çalışanların iş güvenliğinin temin edilmesini destekleyecek ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanması, elektrik tesislerindeki risklerin anlatılması, işverenlere işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için eğitim desteğinin verilmesidir.
Elektrikle Çalışmalarda İSG Eğitimi; yasal olarak eğitim alması gereken az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri personelleri için uygundur.

Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik olarak düzenlenir. Eğitimimize her seviyedeki çalışanlar katılabilir.
İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden işçilerin sağlığını korumak ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir.
Eğitimimize iş yerinde kimyasal kullanan, depolayan çalışanlar katılabilir.

E-Bülten